Varstvo osebnih podatkov

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Zavedamo se pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

 

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se tudi stalna zaupnost, celovitost in odpornost sistemov ter storitev za obdelavo in zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave. Zaposleni, ki uporabljajo vaše osebne podatke, so jih zavezani skrbno varovati. S sklenitvijo pogodbe k temu zavežemo tudi vse zunanje sodelavce, ki se ukvarjajo z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in zagotavljanjem podpornih storitev.

 

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v Osnovni šoli Livada, Ulica Dušana Kreigherja 2, 1000 Ljubljana (e-naslov: tajnistvo@oslivada.si), ki je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, kako jih pridobimo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, varujemo, in koliko časa jih hranimo, so zbrane v obliki Informacij za posameznike o obdelavi osebnih podatkov in drugih splošnih informacijah za uresničevanje pravic posameznika v zvezi s tem. Dostopne so v tajništvu naše šole. Za vsa vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko stopite tudi v stik z našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov (DPO): Andreja Mrak (e-naslov: tajnistvo@oslivada.si).

 

Kadarkoli lahko namreč zahtevate tudi popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in naši interni akti. Zoper našo odločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

 

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

 

Sprejeli smo vse potrebne ukrepe, in še naprej se bomo trudili, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

 

 

 
 
 
Prilagoditev strani