Spoštovani.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v aprilu objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo so še prenosni računalniki v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. V nadaljevanju pa dodajamo še nekaj informacij in pojasnil, ki jih opažamo pri trenutni obravnavi vlog.

Nekaj ključnih informacij o javnem pozivu:

Pogoj za prijavo

 • Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega
  poziva izpolnjuje oba pogoja:
  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v PRVI dohodkovni razred (podatek o dohodkovnem razredu lahko upravičenci preverijo na odloči CSD-ja);
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.
 • Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene.
 • Rok za oddajo vloge:
  Vlogo je možno oddati do vključno 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.
 • Na družino pripada izposoja 1 računalnika
 • Starš oziroma zakoniti zastopnik lahko odda samo eno vlogo, ne glede na število otrok, vključenih v osnovno šolo. Prav tako lahko le eden od staršev odda vlogo, ne moreta je oddati oba.
 • Oddaja vloge:
  – Vloga je objavljena na spletni strani www.srips-rs.si.
  – V vlogo starš vpiše svoje podatke, ne podatke otroka. Izpolniti je potrebno vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
  – Vloge, poslane po e-pošti, NE bodo obravnavane.
 • Dobimo računalniško opremo v izposojo ali trajno last?
  Računalniško opremo dobi vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje, v izposojo. Ko bo knjigovodska vrednost računalnikov enaka nič, bo sklad izdal nove odločbe in bodo računalniki prešli vlagateljem v trajno last.
 • Kontakt za dodatna vprašanja:
  Tel: 01 43 41 511
  E-mail: miro@sklad-kadri.si

  Za dodatne informacije smo vam na voljo. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo pri naših skupnih prizadevanjih za dobrobit najranljivejših ciljnih skupin.
  Lep pozdrav,
  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad R Slovenije.