Naša šola je tudi v tem šolskem letu sledila ciljem mednarodnega programa Ekošola. V začetku šolskega leta smo si v ekoakcijskem načrtu zastavili cilje in aktivnosti, ki smo jih uspeli realizirati.

Uspešno smo sodelovali v 3. projektih:

 • EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

Učenci so raziskovali, kako bi s svojim načinom življenja doma ali v šoli prispevali k zmanjšanju izpustov CO2. Skoraj vsi so izdelali PP z vsebino vpliv človeka na biosfero. Merili smo izpust CO2 zaradi ogrevanja s plinom,  električnih naprav in svetil. Izračun s kalkulatorjem je v zelenih številkah.

 • MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE!

V projektu smo raziskovali in ugotavljali pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje ugotovitve predstavili na različne načine (v obliki plakatov, likovnih izdelkov). Raziskali smo, kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter kako skrbimo za živali. Pot mleka od kmetije do krožnika smo povezali tudi z drugimi trajnostnimi vprašanji (embalaža, transport in odgovorna poraba).

 • EKOPAKET

Spodbujali smo pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove med učenci, učitelji in starši. Opozarjali smo jih na pravilno zlaganje, ločeno zbiranje in odlaganje v rumeni zabojnik. Opozorili smo jih tudi na reciklažo in na ta način na ohranjanje naravnih virov. Iz KEMS smo tudi ustvarjali.

Izvedli pa smo še številne druge aktivnosti:

 • Spodbujali prihode v šolo peš, s kolesom, z javnim ali šolskim prevozom med učenci
 • Spodbujali prevoze z več potniki v avtomobilu
 • Spodbujali medvrstniške odnose – skupne aktivnosti učencev različnih generacij v ustanovi
 • Sodelovali v projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«
 • Spodbujali rekreativne odmore v telovadnici in na prostem
 • Uredili grede z rožami
 • Sejali vrtnine – razredni vrtiček
 • Vključevali učence v urejanje okolice ustanove – pometanje, pobiranje odpadkov, grabljenje, sajenje, pletje, ipd.
 • Umetniško ustvarjali iz ekomaterialov
 • Predstavili izdelke učencev v prostorih šole
 • Sodelovali v drugih mrežah (zdrava, kulturna šola …)
 • Uredili ekokotiček v ustanovi
 • oblikovali novo ekolistino

Ponosni smo, ker nam je uspelo izvesti toliko aktivnosti kljub temu, da smo se veliko časa šolali na daljavo.

Nekaj utrinkov našega eko udejstvovanja si lahko pogledate na priloženih fotografijah.

   Nataša Marjanovič in Nada Perpar,

                                                                               ekokoordinatorici na OŠ Livada